Passend onderwijs

Als uw kind op de basisschool een pre-advies vso gekregen heeft, dan kunt u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind direct bij het speciaal onderwijs aanmelden. In alle andere gevallen kunt u uw kind op de aanmeldingsdata in maart inschrijven op het Dr.-Knippenbergcollege voor het schooltype conform het advies van de basisschool. 

De toelatingscommissie bekijkt alle leerlingdossiers en beslist bij elk dossier over toelating, waarbij het advies van de basisschool leidend is. Negentig procent van de ingeschreven leerlingen hebben aan de ondersteuning door de mentor en de vakdocenten voldoende. 
  
Wanneer er structurele of specifiekere ondersteuning nodig is, zorgt u, als ouder(s)/verzorger(s), dat u bij de aanmelding alle relevante gegevens aanlevert. Aanmeldingen met een extra ondersteuningsvraag worden behandeld door de zorgcoördinator. Hij vraagt alle relevante documenten op, overlegt met de leerkracht/interne begeleider van de basisschool en voert eventueel met u nog een aanvullend gesprek om de ondersteuningsbehoefte van de leerling scherp in beeld te brengen.

Vrijwel alle leerlingen worden geplaatst met uitzondering van de leerlingen waarbij:

  • de basisschool een lager advies heeft gegeven dan vmbo-gt/mavo
  • als het Dr.-Knippenbergcollege onvoldoende in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden, kan een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT).

Kortom: 
Alle aangemelde kinderen worden door het Dr.-Knippenbergcollege geplaatst of naar de best passende onderwijsplek begeleid binnen onze regio. 

Schoolondersteuningsplan  

Dyslexieprotocol

De basisondersteuning op het Dr.-Knippenbergcollege bestaat uit de volgende elementen:

  • deskundigen: 3 remedial teachers (inclusief dyscalculie), 2 vertrouwenspersonen, 2 orthopedagogen, een pedagoog binnenboord en een zorgcoördinator. Vanuit de gemeente Helmond is een gezins- en jongerencoach aan de school verbonden.
  • didactische ondersteuning: huiswerk (hbs), moeilijk lerend, dyslexie, dyscalculie, spelling, woordenschat, technisch lezen en vakbegeleiding.
  • sociaal-emotionele ondersteuning: counseling, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining en examentraining.
  • sociale- en didactische ondersteuning: binnenboordproject voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • gebouw: rolstoeltoegankelijk, lift (hoofdgebouw)

Nog meer informatie kunt u vinden op: www.passendonderwijs.nl